Gizlilik Politikası

ÇEREZLER YOLUYLA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

Şirketimiz, e-posta adresleri ve üyelik formlarında talep edilen kişisel bilgilerin haricinde, “çerezler” yoluyla, müşterilerimizin www.drnergiz.com.tr’deki ve/veya www.ngklinik.com’deki gezinme bilgilerini ve/veya kullanım geçmişini izleyerek, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine
depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. Çerezler aracılığı ile kişisel veri toplanması mümkün olmakla birlikte, çerezler aracılığıyla toplanan her türlü veri kişisel veri niteliği taşımayabilecektir. Bu nedenle çerezler aracılığıyla elde edilen verilerin ancak Türk hukuku çerçevesinde kişisel veri teşkil ettikleri ölçüde, işbu Politika ve KVK Kanunu kapsamında değerlendirileceği dikkate alınmalıdır. Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin
hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Uz. Dr. Nergiz van den Berk verileri Web siteleri, Web sitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması  Politikasında belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Şirket, yukarıda bahsedilen kişisel verileri; İnternet Sitesi’nde kullanıcıya sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, sunulabilmesi; talep ve şikâyetlerini ileten kullanıcının bilgilendirilmesi ve kullanıcı ile iletişime geçilebilmesi; kullanıcıya daha kaliteli ve kişiye özel hizmet sunulabilmesi; Kullanıcı tarafından İnternet Sitesi’ndeki ilgili kısımlarında paylaşılması ve muvafakat verilmesi kaydıyla pazarlama amacıyla bilgilendirilmesi ve iletişime geçilmesi; İnternet Sitesi güvelik açıklarının en hızlı şekilde giderilebilmesi, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi, İnternet Sitesi’nde oluşan hataların giderilmesi, Kullanıcı verilerinin anlamlandırılması, pazarlama politikaların planlanması ve yürürlüğe konulması; insan kaynakları politikalarının planlanabilmesi ve yürürlüğe konulması; raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi, veri tabanı oluşturulması; ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken faaliyetlerin yürütülmesi, hukuki ve fiziki güvenliğin sağlanması, Şirket’in kurumsal politika işleyişlerinin sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir. İşbu kişisel veri işleme amaçları Uz. Dr. Nergiz van den Berk’un kişisel veri işleme faaliyetlerinin gelişimine bağlı olarak değişiklikler gösterebilecektir. Politikanın güncellenmesine bağlı olarak yeni amaçlarda veri sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

KVK Kanununda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığını ortadan kaldıracak kişisel veri işleme amaçlarının sona ermesi halinde, Uz. Dr. Nergiz van den Berk tarafından kişisel veriler imha edilecektir. Söz konusu imha işlemleri ilgili mevzuatın hükümlerine uygun olarak re ’sen gerçekleştirilmekte ya da veri sahiplerinden gelen taleplerin gerektirmesi halinde neticeye bağlanmaktadır.

Uz. Dr. Nergiz van den Berk tarafından kişisel verilerin imhası, kişisel verilerin yer aldığı ortamlara göre silme, anonimleştirme ya da yok etme teknikleri kullanılarak yerine getirilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Şirketimiz, Kanun’un 10.maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Şirketimiz, Kanun’un 11.maddesi uyarınca kişisel verileri alınan kişilere;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanun’un 7 . maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Kanun’un 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarının olduğunu açıklar.

Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formunu kullanarak yazılı olarak şirketimizin adresine veya güvenli elektronik imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun(“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle [email protected] adresine göndererek Şirketimize iletebilirsiniz. Şirketimiz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca
bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasında muhtelif zamanlarda değişiklik yapmamız mümkündür. Politikanın güncel versiyonuna www.drnergiz.com ve/veya www.ngklinik.com internet
sitesinden ulaşılabilir, Politika ‘da yapılabilecek değişiklikler www.Uz. Dr. Nergiz van den Berk.com.tr internet sitesinden takip edilebilir. Değişiklikler kural olarak, www.Uz. Dr. Nergiz van den Berk.com.tr
internet sitesine yüklenmek suretiyle yapılacak ve bu tarih itibariyle geçerlilik kazanacak olmakla birlikte, www.Uz. Dr. Nergiz van den Berk.com.tr değişiklikleri, uygun gördüğü diğer şekillerde de bildirilebilecektir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ:

UZ. DR. NERGIZ VAN DEN BERK
Adres: Özkan Sokak No:4
48990 Yalıkavak Mahallesi – BODRUM – Muğla
Türkiye
Telefon: +90 (252) 385 4692 – +90 (252) 385 4682
İnternet Adresi: www.drnergiz.com
Elektronik Posta Adresi: [email protected]